พัฒนาเมือง

เร่งยกร่างจัดทำแผนแม่บท ‘พัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ’

เร่งยกร่างจัดทำแผนแม่บท ‘พัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจ […]