‘โมเดอร์นพร็อพเพอร์ตี้’ ผนึกเครือข่ายสื่อ จัดเต็ม!!! สัมมนา “ผังเมืองกรุงเทพฯใหม่ เรื่องร้อน ต้องรู้” ครั้งที่ 2

‘โมเดอร์นพร็อพเพอร์ตี้’ ผนึกเครือข่ายสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อสังหาริมทรัพย์ ร่วมจัดสัมมนา Executive Seminar เรื่อง “ด่วน !!! ผังเมืองกรุงเทพฯ ใหม่ เรื่องร้อน ต้องรู้” ครั้งที่ 2 พร้อมเปิดให้แลนด์ลอร์ดที่สนใจนำโฉนดที่ดินมาขอคำปรึกษาพร้อมให้วิเคราะห์เชิงลึกว่าการปรับผังเมืองครั้งใหม่ได้-เสียอย่างไร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกเด้นท์ ทิวลิป ถนนพระราม 9 บริษัทโมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อสังหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วยสื่อ The Leader Asia, UCD News, Estate Corner, Winner Estate, ERA Thailand, Acute Realty, Resam, Condo Guide, Property Channel, Property Mentor จัดสัมมนา Executive Seminar เรื่อง “ด่วน !!! ผังเมืองกรุงเทพฯ ใหม่ เรื่องร้อน ต้องรู้” ครั้งที่ 2

โดยพิธีการช่วงภาคเช้าเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. กล่าวเปิดงานโดยคุณปรีชา ศุภปิติพร นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด จากนั้นเข้าสู่ช่วงการเสวนา ‘ร่างผังเมืองกรุงเทพฯใหม่ เรื่องร้อน ต้องรู้ เปลี่ยนศักยภาพที่ดินอย่างไร’ วิทยากรโดยคุณอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ที่มากล่าวถึง ร่างผังเมืองใหม่สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตลอดจนขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องเจ้าของที่ดินควรรู้ วิธีการ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น โอกาสสุดท้ายในการยื่นขอปรับผังสี 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง โดยคุณอุทัย คำเสนาะ อดีตข้าราชการกรุงเทพมหานคร / ที่ปรึกษาบริษัทพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ในการจัดหาที่ดิน-การก่อสร้าง กล่าวถึง เรื่องศักยภาพที่ดิน ดูผังเมืองพร้อมด้วยเรื่อง FAR เรื่อง OSR อย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูกฏหมายอื่นๆประกอบ เช่น กฏหมายควบคุมอาคาร กฏหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องด้วย ฯลฯ

และปิดท้ายช่วงการเสวนาภาคเช้านี้โดยกูรูด้านการวิเคราะห์ทำเล และราคาที่ดินอย่างคุณวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวถึงวิธีการตรวจสอบผังเมืองปัจจุบันกับผังเมืองใหม่ เจาะลึกวิธีการดูที่ดินรายแปลง การรับมือแนวเวนคืน ถนนตัดใหม่ 148 สายของกทม. ราคาที่ดินปัจจุบัน ราคาที่ดินในอนาคต ชี้วิธีการตรวจสอบผังเมืองปัจจุบันผังเมืองใหม่ แนวทางดำเนินการและวิธรการขอปรับสีผังเมืองภายใน 29 กุมภาพันธ์นี้

สำหรับในช่วงภาคบ่ายยังได้รับเกียรติจากคุณวสันต์ คงจันทร์ และคุณอุทัย คำเสนาะ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ชี้ 9 ทำเลทองที่มีการเปลี่ยนแปลงผังเมือง แล้วศักยภาพเพิ่ม” ก่อนที่ขะปิดท้ายด้วยการรับปรึกษาวิเคราะห์ที่ดินรายแปลง เฉพาะ 20 ท่านที่นำโฉนดที่ดินมาขอรับคำปรึกษาและตรวจสอบผังเมือง ข้อกำหนดต่างๆเปรียบเทียบผังเมืองเดิมกับผังเมืองใหม่

คุณอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามขั้นตอนดำเนินการด้านการวางผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองมี 8 ขั้นตอนหลักๆ แต่ยังมีขั้นตอนย่อยๆอีก 18 ขั้นตอน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นได้ในขณะนี้ แต่หากผ่านเข้าสู่ขั้นตอนท้ายๆไปแล้วจะไม่สามารถเสนอความเห็นใดๆได้ ดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นโอกาสดีให้เจ้าของที่ดินและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับสีผังเมืองสามารถเสนอความเห็นได้ผ่านช่องทางต่างๆ

“พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้ให้การสงวนสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นไว้ให้ประชาชนซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ 10 ขั้นตอนของการประกาศ 90 วันที่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกคำร้องข้อกำหนดต่างๆเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนสีผังเมืองไม่ได้แล้ว จะเปลี่ยนได้เพียงข้อกำหนดเท่านั้น เจ้าของที่ดิน เจ้าของอาคารตลอดจนผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นๆก็จะได้รับสิทธิ์นี้ แต่ถ้าไม่มายื่นข้อคิดเห็นหรือยื่นสงวนสิทธิ์นี้เอาไว้ เมื่อเข้าสู่ในขั้นตอนที่ 10 ที่เป็นการประกาศ 90 วันนั้นท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ในขั้นตอนนั้นได้อีกแล้วนั่นเอง”

ด้านคุณรุจิเรศ นีรปัทมะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาที่ดินว่าเราจะสามารถพัฒนาที่ดินของตนเองได้หรือไม่ อย่างไร จะพัฒนารูปแบบไหนที่จะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจ

“อยากให้มีการแขร์ประสบการณ์ด้านต่างๆให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในวงกว้าง เพราะหากการวางแผนงานไม่สอดคล้องกันอาจส่งผลให้การทำงานขั้นตอนยุ่งยากมากขึ้น ส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่าภาคเอกชนยังรอคอยการประกาศใช้ผังเมืองใหม่อย่างเป็นทางการ และอยากเห็นมุมมองความคิดเห็นต่างๆสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง นำไประกอบใช้ในการลงทุนพัฒนาด้านต่างๆได้จริง และเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆ”