กรมโยธาฯ ผนึกกำลัง จ.ระนอง /จ.ตรัง เดินหน้าหนุนศักยภาพท่องเที่ยวภาคใต้

อธิบดีกรมโยธาฯ ขานรับมติ ครม. สนับสนุนโครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พร้อมปรับภูมิทัศน์ถนนจัดสรรพัฒนา โครงการปรับปรุงท่าเรือระนอง-เกาะสอง จ.ระนอง โครงการปรับปรุงท่าเรือควนตุ้งกู และโครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือหาดยาว จังหวัดตรัง มุ่งพัฒนางานบริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดระนอง มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณให้กลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 13 โครงการ รวมมูลค่า 350 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญในด้านการพัฒนาเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ขานรับ มติ ครม. โดยสั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง สนับสนุนการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติของจังหวัดอย่างเต็มที่ ได้แก่ 1. โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พร้อมปรับภูมิทัศน์ถนนจัดสรรพัฒนา ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2. โครงการปรับปรุงท่าเรือระนอง-เกาะสอง เพื่อการท่องเที่ยวและการสัญจร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 3. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุ้งกู บ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ 4. โครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือหาดยาวและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สำหรับโครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พร้อมปรับภูมิทัศน์ ถนนจัดสรรพัฒนา ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการศึกษา ออกแบบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจะมีการก่อสร้างขยายผิวจราจรเป็น 4 ช่องจราจร การก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองหาดส้มแป้น การก่อสร้างระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง การก่อสร้างทางเท้า 2 ข้างทาง การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง และองค์ประกอบอื่น ๆ ในส่วนของโครงการปรับปรุงท่าเรือระนอง-เกาะสอง เพื่อการท่องเที่ยวและการสัญจร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ทางกรมฯ ได้ศึกษา ออกแบบ โดยมีแนวคิดในการพัฒนาเพื่อใช้เป็นท่าเรือสำหรับเดินทาง-ขนส่ง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความสะดวกสบาย รองรับต่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองระนอง นับว่าทั้ง 2 โครงการ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และมีมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุ้งกู บ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่พบว่า ปัจจุบันท่าเรือมีความชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ในช่วงน้ำลงเรือจะไม่สามารถจอดเทียบท่าได้ ผู้โดยสารต้องลุยน้ำเพื่อขึ้น-ลงเรือ สร้างความลำบากแก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าเรือ รวมไปถึงศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือหาดยาวและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ยังขาดแคลนด้านโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเดินทางระหว่างจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ โดยการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ ขนาด 5.00 x 15.00 เมตร, การปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว, การปรับปรุงห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว, การปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบกล้องวงจรปิด CCTV

ทั้งนี้ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้กำชับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองและจังหวัดตรัง ให้สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดอย่างเต็มที่ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และผลักดันจังหวัดสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศได้ในอนาคต