ผนึกโฮลดิ้งตั้งสหพันธ์ฯ ขับเคลื่อน แผนลงทุนพัฒนาเมืองใหม่ “คลองไทย”

‘สมาคมคลองไทยภาคประชาชน’ ผนึกสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพันธมิตรจัดรูปแบบโฮลดิ้งคัมปะนี้ตั้งสหพันธ์องค์กรขนาดใหญ่ให้สอดรับกับแผนขับเคลื่อนการลงทุนโดยคนไทยเพื่อพัฒนาเมืองใหม่ “คลองไทย” พลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทย เผยเป็นโครงการที่ได้ประโยชนต่อชาวไทยและชาวโลกมากมายที่จะได้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงการนี้

ถือฤกษ์วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15.08 น. สมาคมคลองไทยภาคประชาชน นำโดยนางสาวเสาวณี ทองทรัพย์ นายกสมาคมฯ ร่วมหารือกับหม่อมหลวงปวริศร์ กิติยากร, คุณกิตติพงศ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายการลงทุนเพื่อผนึกสมาคมคลองไทยภาคประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรูปแบบโฮลดิ้งและก่อตั้งสหพันธ์ในการขับเคลื่อนโครงการและแผนการระดมทุนเพื่อการพัฒนา “เมืองใหม่คลองไทย” พลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นศุนย์กลางการลงทุนขนาดใหญ่ของโลกผ่านโครงการเมืองใหม่คลองไทย พร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนไทยทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนและการพัฒนาโครงการคลองไทย ทที่สร้างรายได้มากมหาศาลและไม่เห็นด้วยกับการสร้างแลนด์บริด์ที่ไดัประโยชน์น้อยนิด โดยมีพล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสิทธิพล ขจรวรกุล ที่ปรึกษาสมาคม คุณเรืองชัย จันตรุ่งเรืองชัย นายกสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.ดิเรก แสสนธิ์, พันเอกสุรชัย สมาคม, คุณวิชญาดา พลสังข์, คุณสุระเด่น สุวรรณะ และคุณสุนทร สาระขวัญ กรรมการสมาคมฯ ร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริษัทเบสท์กรุ๊ป ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเขต กรุงเทพฯ