พม. -กคช. รับมอบสีเบเยอร์ แต่งบ้านเติมฝันให้เคหะชุมชนดินแดง 3

‘วราวุธ ศิลปอาชา’ (รมว.พม. ) พร้อม ผว.กคช. ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทยและคณะร่วมกันรับมอบสีทาอาคารจาก “เบเยอร์” มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ตกแต่งบ้านเติมฝันให้เคหะชุมชนดินแดง 3

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีรับมอบสีทาอาคารสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง โครงการเคหะชุมชนดินแดง 3 (อาคารแฟลต 8 ชั้น) จำนวน 4 อาคาร มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท จากบริษัท เบเยอร์ จำกัด โดยคุณปิยนาฎ ยอดรัก รองประธานบริหาร โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ผว.กคช.) พร้อมคณะผู้บริหาร และนายอวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพฯ

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะ ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่สามารถรับภาระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคมไทย ซึ่งที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย มีการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพราะการพัฒนาชุมชนที่ดีและจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน รวมถึงจะต้องมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งองคาพยพ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายในชุมชน และภาคประชาสังคม

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า วันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และบริษัท เบเยอร์ จำกัด ในการเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนดินแดงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากชุมชนดินแดงเป็นชุมชนที่มีการอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานาน สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพย่อมเสื่อมโทรมไปตามเวลา ดังนั้นการสนับสนุนของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้จะทำให้ชุมชนดินแดงมีคุณภาพชีวิตที่ดีน่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้น ส่งผลให้สุขภาพจิตของคนในชุมชนดีขึ้นไปด้วย

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ บริเวณแฟลตดินแดง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ รวมถึงบ้านเอื้ออาทรให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ สตรี และผู้ด้อยโอกาสในเคหะชุมชนดินแดง

ล่าสุดได้เปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน The Project UrBaan เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปรับปรุงสภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แฟลตดินแดง โดยการเคหะแห่งชาติ และอาสาสมัครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง จะสำรวจและปรับปรุงห้องพักที่มีสภาพทรุดโทรมให้ดีขึ้น เช่น ทาสี และติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้พิการ เช่น ราวจับ ทางลาด เป็นต้น

ประการสำคัญบริเวณแฟลต 8 ชั้นพื้นที่ดินแดงอยู่ในสภาพเก่าเนื่องจากก่อสร้างมานานซึ่งจะนำสีเบเยอร์ไปทาและตกแต่งพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อมอบสิ่งดีดีให้แก่สังคมนั่นเอง

“ความร่วมมือกันครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ที่จะเป็นตัวกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพน่าอยู่ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” นายทวีพงษ์ กล่าว

คุณปิยนาฎ ยอดรัก รองประธานบริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด กล่าวว่า เบเยอร์เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะสร้างสีที่เป็นวัตกรรมของประเทศ และมุ่งเพื่อเป็นทางเลือกหลักในงานก่อสร้างของประเทศ ให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม ใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกพื้นที่ ผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ด้านสาธารณะต่างๆ ภายใต้โครงการเบเยอร์บีแฮ็ปปี้ เรียกว่าสีเบเยอร์สีแห่งความสุข

“สีเบเยอร์ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีรองพื้น สีทาอาคารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลางของการเคหะชุมชนดินแดง 3 ให้มีสภาพแวดล้อมดียิ่งขึ้น เกิดทัศนียภาพสวยงามน่าอยู่อาศัยตามนโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน อีกทั้งยังหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนา ส่งเสริมความมั่นคงของชุมชนร่วมกับพม. มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทยและกคช. ในโอกาสต่อไป”