ชาวดินแดงเฮ ! จับสลากเลือกห้องแปลง D1

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารแปลง D1 เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 23 – 32 จำนวน 395 หน่วย พร้อมจับสลากเลือกห้องพักอาศัย ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ(กคช.) มีความมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้ประสบความสำเร็จ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้เป็น Smart City เมืองน่าอยู่ น่าอาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยได้นำร่อง “อาคารพักอาศัยแปลง G” เป็นอาคารแรก และผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลตที่ 18-22 เข้าอยู่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

และขณะนี้การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารแปลง D1 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมอาคารแฟลตที่ 23-32 มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 94.30% ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านภูมิสถาปัตย์ เช่น ถนน สวน เก็บงานสี เก็บรายละเอียดงานห้องพักอาศัย  และทดสอบระบบ เป็นต้น คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และสามารถให้ผู้เช่าเข้าอยู่อาศัยได้ในเดือนเมษายน 2567

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารแปลง D1 จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ 33 ตารางเมตร จำนวนรวม 612 หน่วย แบ่งออกเป็น ชั้นที่ 3-16 เป็นห้องพักอาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ จำนวน 274 หน่วย และชั้นที่ 16-35 จำนวน 338 หน่วย เป็นห้องพักอาศัยสำหรับกลุ่มผู้อยู่อาศัยทั่วไป มีที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 498 คัน (คิดเป็น 81.37%) และยังมีพื้นที่สวนและพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของอาคาร ชั้นที่ 7 ชั้นที่ 24 และชั้นดาดฟ้าเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่บริการชุมชน และพื้นที่สำนักงานอีกด้วย

“การเคหะแห่งชาติได้นำหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) มาเป็นแนวคิดในการออกแบบเพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกายสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ (Housing for All) นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้โถงและทางเดินภายในอาคารสามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และแสงธรรมชาติส่องเข้าถึงตัวอาคาร เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมของมนุษย์” นายทวีพงษ์ กล่าว

สำหรับการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 มีผู้อยู่อาศัยแฟลตที่ 23-32 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจับสลากเลือกห้องพักอาศัย จำนวน 363 ราย มีผู้ได้สิทธิครอบครัวขยาย จำนวน 32 หน่วย และมีผู้ยื่นขอชดเชยสิทธิแทนการเข้าอยู่อาศัย จำนวน 139 ราย ซึ่งผู้ที่ขอรับสิทธิจะได้รับเงินชดเชยรายละ 400,000 บาท นอกจากนี้ผู้อยู่อาศัยจะยังได้รับค่าขนย้ายรายละ 10,000 บาทอีกด้วย