ศุภาลัยคว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023

บ้าน Luxury Segment ‘ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121’ คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023
.
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายชัยจักร วทัญญู ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับรางวัลจากเวทีการประกวด Thailand Energy Award 2023 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อยกย่องชื่นชมผู้ประกอบการธุรกิจที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรต่าง ๆ

โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสิรฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งโครงการ ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย โครงการจัดสรร ด้วยแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ซึ่งในโครงการได้ออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ภายใต้แนวคิด Green Design ตั้งแต่การวางผังโครงการ การจัดภูมิทัศน์ การออกแบบClubhouse และการออกแบบบ้าน โดยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงาน การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรและยืดอายุการใช้งานของวัสดุ