10 ปี ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. “เติม…เต็ม Empower”

                เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. “เติม…เต็ม Empower” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มจธ. และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ณ ห้อง Auditorium อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)