กระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566

                            วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต โดยมี นางมนพร เจริญศรี และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยสืบมา ในการนี้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีฯ
รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในรัชสมัยของพระองค์สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมากทั้งการไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ และพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมกันวางพวงมาลาดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทำบุญตักบาตรอุทิศเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ไพศาลสืบไป