DMT รับมอบใบรับรอง ISO45001 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

            เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT พร้อมรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดทำระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) 2566 เพื่อรับรองถึงความพร้อมในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติของพนักงาน และครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มของ DMT จากนายมนตรี ตั้งเติมสิริกุล (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง