DMT แสดงพลังร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น 2566

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล (คนที่ x จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน และนายสุเทพ ธาระวาส (คนที่ x จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ประจำปี 2566 กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคสังคมและสถาบันการศึกษา ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงพลังร่วมในการมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมบุคลากรบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ