หนึ่งทศวรรษของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ดร.วิรุฬห์ พิชัยวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการ The Leader Asia และนักวิชาการจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย ฯล เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “หนึ่งทศวรรษของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ร่วมสร้างโชคชะตาร่วมกันเอเชีย-แปซิฟิก” จัดโดย ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สนับสนุนโดย The Leader Asia และสำนักข่าวบางกอก ทูเดย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรุงเทพฯ