“มท.-ยผ.” จัดรูปที่ดินฯ ตราด เพิ่มมูลค่า เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว

มหาดไทย ขับเคลื่อนจัดรูปที่ดินฯ ตราด “เดินหน้าพัฒนาที่ดินตาบอด เพิ่มมูลค่า เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทางเข้าหาดทรายดำ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงาน และนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับ

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นับเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองแบบราษฎร์ – รัฐร่วมพัฒนาตามผังเมืองที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี change for good แก้ปัญหาที่ดินตาบอด ลดความเหลื่อมล้ำ กระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโต และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง นำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดิน ชุมชน และเมือง


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนภารกิจโดยยึดหลัก “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goal : SDGs) ของสหประชาชาติ มาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (Change for Good) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข สร้างสิ่งที่ดีอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้น

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547 เป็นโครงการที่ตอบสนองแนวทางดังกล่าว โดยส่งเสริมให้เกิดการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเมืองระหว่างประชาชนกับรัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงที่ดินทุกแปลง โดยใช้หลัก “ราษฎร์-รัฐ ร่วมพัฒนา” ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นทำให้เมือง และชุมชนสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ตรงตามความต้องการของพื้นที่และพี่น้องประชาชน

โครงการจัดรูปที่ดินฯ เกิดขึ้นจากความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่ร่วมกันนำแปลงที่ดินของตนมาจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคเข้าถึงที่ดินทุกแปลง และจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ให้ท้องถิ่นเติบโต และส่งผลถึงการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนที่สามารถ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน


นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมโดยใช้การจัดรูปที่ดินฯ เป็นกลไกดำเนินการ ได้ดำเนินการไปแล้ว 53 จังหวัด 67 โครงการ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการร่วมกันพัฒนาเมืองระหว่างเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนนำที่ดินตาบอดซึ่งสาธารณูปโภคเข้าไม่ถึงมาร่วมกันกับภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงที่ดินทุกแปลง ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังคงกรรมสิทธิ์ไว้ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ปันส่วนหรือเสียสละที่ดินของตน เพื่อเป็นถนนและสวนสาธารณะ โดยรัฐไม่มีการเวนคืนที่ดิน


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทางเข้าหาดทรายดำ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พัฒนาพื้นที่และก่อสร้างถนนสาย ก 2 ตามที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง​ โดยเป็นโครงการนำร่องของจังหวัดตราด มีขนาดพื้นที่โครงการ 89 ไร่เศษ แต่ด้วยความตั้งใจของเจ้าของที่ดินทั้ง 9 ราย ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน จึงเข้าร่วมกับโครงการจัดรูปที่ดินฯ เพื่อพัฒนาถนนโครงข่ายการสัญจรที่สำคัญในพื้นที่

โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 จำนวน 34,741,500 บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ก 2 ขนาดเขตทาง 12 เมตร ระยะทาง 615 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ก่อสร้างสะพานข้ามคลองปอ 2 แห่ง เขื่อนป้องกันตลิ่ง และพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ช่วยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังหาดทรายดำมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกปลอดภัย สร้างให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวของชุมชนให้เกิดความน่าอยู่ในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการส่งเสริมให้เกิดเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าในทุกมิติของการพัฒนา


ในวันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดตราดจึงจัดพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทางเข้าหาดทรายดำ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนอย่างเป็นทางการ และนับเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการพัฒนาเมืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวแหลมงอบ แม้จะเป็นโครงการเล็ก ๆ แต่เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ๆ นำวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ไปใช้แก้ปัญหาเมืองหรือเตรียมพื้นที่เมืองให้พร้อมรองรับการพัฒนาในอนาคต

“หากท่านเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแลพื้นที่ของท่านได้ทั่วประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีให้บริการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวในตอนท้าย