บพท.-ม.พะเยา ติดตามผลสัมฤทธิ์ ‘พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้’

           เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะเยา TK Park รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.)รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา) และ หัวหน้าโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการ สำนักงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล นักวิจัยโครงการ สกสว. พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้การดำเนินโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จังหวัดพะเยา โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดสำคัญตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) พ.ศ. 2563-2565 กลุ่มที่ 5 (โปรแกรม 13-15) ด้านการพัฒนาพื้นที่ โดยมีกลุ่มชุมชนในการขับเคลื่อน พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยน