‘เจเนเรชั่น ประเทศไทย’ ผนึก มจธ. ร่วมผลิตนักพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพ

เจเนเรชั่น ประเทศไทย’ ร่วมกับสำนักเคเอกซ์ มจธ. MOU ข้อตกลงความร่วมมือ ในฐานะพันธมิตรถอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการ ‘พัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศ’ โดย GenNX Model ผลิตนักพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพ พร้อมเดินหน้าจัดบูทแคมป์ Junior Software Developer รุ่นที่ 4 ส่วนแผนระยะต่อไปเตรียมจับมือองค์กรพันธมิตรปั้นบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่มืออาชีพ

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า ‘เจเนเรชั่น ประเทศไทย’ ผนึกกับสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (partnership agreement) ในฐานะพันธมิตรในการถอดองค์ความรู้เต็มรูปแบบ (delivery partner) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของ ประเทศ โดย GenNX Model เพื่อร่วมผลิตนักพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรให้กับผู้ประกอบการดิจิทัลไทย พร้อมเดินหน้าจัดบูทแคมป์ Junior Software Developer รุ่นที่ 4 ซึ่งปัจจุบันมีผู้เรียนจำนวน 50 คนกำลังจะจบการศึกษาและพร้อมจับคู่กับสถานประกอบการเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์เดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนแผนระยะต่อไปเตรียมเดินหน้าจับมือองค์กรภาครัฐ-เอกชน อัพสกิลบุคลากรสู่มืออาชีพด้านซอฟต์แวร์

โดยการเป็นพันธมิตรในโครงการนี้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ มจธ. ในการสร้างคุณค่าด้านบุคลากรของประเทศ ด้วยการผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะและความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสังคม อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมเรียนรู้โมเดลการศึกษา การจ้างงาน และแนวคิดกลยุทธ์ การจ้างงานแบบเน้นทักษะที่เป็นนวัตกรรมซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในกว่า 17 ประเทศทั่วโลกมาปรับใช้ในบริบทของประเทศไทย โดย มจธ.จะร่วมเป็นกำลังหลักในการขยายผลสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมถึงการขยายสาขาทักษะงานและจำนวนผู้เรียนในอนาคต ดังนั้นเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเจเนเรชั่น ประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัย และสังคมไทยต่อไป

ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ กล่าวว่า สำนักเคเอกซ์ มจธ. มุ่งสร้างเสริมผู้ประกอบการไทยผ่านกระบวนการนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งในทุกๆ มิติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการผลิตบุคลากรคุณภาพสูงที่มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อความต้องการของอุตสาหกรรมนั้นเป็นมิติที่สำคัญที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เคเอกซ์จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดล GenNX และจะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ผ่านแผนงานขยายผลในการถ่ายโอนความรู้นี้ให้กับองค์กรที่สนใจหรือองค์กรภาคการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและภาคการศึกษาสามารถเสริมความแข็งแร่งให้กับผู้ประกอบการได้ทันเวลายิ่งขึ้น

คุณปุณยนุช พัธโนทัย ซีอีโอ เจเนเรชั่น ประเทศไทย กล่าวว่า เจเนเรชั่น ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับสำนักเคเอกซ์ มจธ. เพื่อถ่ายทอดโมเดล GenNX โดยในระยะแรกเจเนเรชั่นเป็นผู้ดำเนินการ ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จากนั้นเรามุ่งสู่การขยายผล เพื่อให้องค์กร หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถสร้างหลักสูตรที่ใช้กระบวนการของเจเนเรชั่นได้โดยมีเป้าหมายในการขยายจำนวนผู้เรียนเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการจ้างงาน การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าใจกลยุทธ์ การจ้างงาน เน้นทักษะและสาขาทักษะงาน เพราะระบบการศึกษาและระบบการจ้างงานเป็น 2 กลไกที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศในด้านการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานได้อย่างยั่งยืน