คณะผู้บริหาร SPU ต้อนรับคณะผู้บริหาร Eikei University of Hiroshima JAPAN หารือกิจกรรมความร่วมมือ THJP

        ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ,วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr.Yuko UESUGI, Professor, Director of International Affairs Center, Dr. George Higginbotham, International Affairs คณะผู้แทนสถาบันคู่สัญญาจาก Eikei University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือ🇹🇭🇯🇵โดยเฉพาะในด้านแลกเปลี่ยนนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ การฝึกงาน การทำวิจัยร่วม และทัศนศึกษาระหว่างประเทศ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ในการนี้ได้นำคณะฯเข้าเยี่ยมชมอาคาร และห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเยี่ยมชมอาคารหอพัก “บ้านอยู่สบาย” ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา