อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตามความพร้อมการจัดทำผังภูมิสังคม จังหวัดแพร่

             วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมือง นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย นายนรินทร์ กวางทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา นางบุญจิรา เจริญศักดิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อมูลการนำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน ไปสู่การปฏิบัติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ของตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ชุมชนเมือง ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่