กรมโยธาฯ ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี ติดตามระบบป้องกันน้ำท่วม จ.ปทุมธานี

กรมโยธาฯ ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี ติดตามการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน แก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 37.90 ตร.กม. ผู้ได้รับประโยชน์ 85,570 คน จำนวน 26,778 ครัวเรือน


พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปทุมธานี ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ โดยมีนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะผู้แทนกรรมการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ร่วมต้อนรับ พร้อมรายงานแผนการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งใต้ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญในการดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงฤดูน้ำหลากส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหนุนสูงไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน อีกทั้งปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกหนัก ทำให้ท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน สถานที่ราชการและพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอย่างมาก รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและหาแนวทางแก้ไข จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนของจังหวัดปทุมธานี (ปี 2556-2557) ประกอบด้วย 9 พื้นที่ คือ เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองบางหลวง เทศบาลตำบลบางเตย เทศบาลตำบลระแหง เทศบาลตำบลบางกะดี เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลเมืองคูคต


สำหรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งใต้ ช่วงที่ 1 (ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ถึงสะพานเหล็กบริเวณวัดเทพสรธรรมาราม) และ 2.โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งใต้ ช่วงที่ 2 (สะพานเหล็กบริเวณวัดเทพสรธรรมาราม ถึงประตูน้ำคลองบ้านใหม่)


โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 37.90 ตารางกิโลเมตร ผู้ได้รับประโยชน์ 85,570 คน ครัวเรือน 26,778 ครัวเรือน ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนภายในจังหวัดปทุมธานี แล้วเสร็จจะช่วยป้องกันความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมได้อย่างดี ป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน