รมว.สุชาติมุ่งพัฒนา ทักษะไอทีแรงงานสู่สังคมดิจิทัล

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งพัฒนาทักษะไอทีแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม พัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางและสรุปผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมี นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าร่วมประชุม ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายสำคัญที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าให้กับตนเองและครอบครัวได้ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาทักษะแรงงาน สร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีทักษะความรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีทักษะ ความรู้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ

“การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในแต่ละจังหวัดได้มาทบทวนแนวทางการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และปรับปรุง ในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงาน กสทช. ที่สำคัญประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมจะได้เข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม อันจะนำไปสู่ความเสมอภาคในสังคม สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”นางธิวัลรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย