พม.-กคช. บูรณาการร่วม “สร้างบ้านสร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุจ.พิษณุโลก

การเคหะแห่งชาติ พร้อมเดินหน้า “สร้างบ้าน สร้างสุข” ให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) (บ้านสบายเพื่อยายตา)

โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้บ้านผู้สูงอายุที่ทำการส่งมอบเป็นของนายสนับ ป๊อกเชษฐ์ เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยการเคหะแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ พร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการตามคุณลักษณะของผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติสุขในพื้นที่เดิมอย่างยั่งยืน