เร่งยกร่างจัดทำแผนแม่บท ‘พัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ’

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำทีมนักวิจัยร่วมจัดงานกับสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการ “ประชุมเสวนาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ” หรือ Suratthani Smart City Master Plan (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 ณ ห้องศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


โดยได้รับเกียรติจากนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ฉากทัศน์ : การพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ”


ทั้งนี้ภายในงานได้มีการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบไปด้วยดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณจตุพร อินทรกำเหนิด นักผังเมืองชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณสุทธินันท์ นาคน้อย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณเกษียร ไลยโฆษิต รองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคุณณัฐนวรรธ ศักดา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง “Thailand Smart city Framework” โดย นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ (ครั้งที่ 1) จากตัวแทนภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนมากกว่า


โดยผลสรุปจากการจัดงานในครั้งนี้ทำให้สามารถสรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ แนวทางการแก้ไข และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง (ร่าง) เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่การเป็นมืออัจฉริยะอย่างสมบูรณ์ ต่อไป


ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความต่อเนื่องจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับทุนเมื่อปีงบประมาณ 2563 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มาดำเนินการ