กคช.นำร่องบ้านเคหะสุขเกษม เทพารักษ์

การเคหะแห่งชาติปัดฝุ่นบ้านเอื้ออาทร ยกระดับพัฒนาเป็น “บ้านเคหะสุขเกษม” นำร่องโครงการในพื้นที่สมุทรปราการ (เทพารักษ์) มุ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ และประชาชนทั่วไปที่อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีหรือ 60 ปีขึ้นไปออกแบบภายใต้หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีภารกิจสำคัญในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับคนที่ต้องการมีบ้าน ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

โดยหนึ่งในโครงการที่มุ่งตอบโจทย์วิสัยทัศน์ดังกล่าวซึ่งเตรียมจะเปิดตัวในปีนี้ คือ “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” ซึ่งเป็นการจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ และลูกจ้างเกษียณอายุที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในรูปแบบเช่าระยะยาว ที่มุ่งออกแบบภายใต้หลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมส่งเสริมสุขภาพควบคู่กันไป

โครงการ “บ้านเคหะสุขเกษม” เป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าในระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ และข้าราชการเกษียณ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ พนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี หรืออายุ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการต้นแบบ “บ้านเคหะสุขเกษม” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิต ด้วยการปรับปรุงจากทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของโครงการบ้านเอื้ออาทรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นการลดภาระหนี้และเพิ่มรายได้ให้การเคหะแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

ขณะนี้การเคหะแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องโครงการบ้านเคหะสุขเกษม สมุทรปราการ (เทพารักษ์) จำนวน 45 หน่วย และเตรียมพัฒนาเพิ่ม 225 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณซอยที่ดินไทย ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยออกแบบโครงการฯ ภายใต้หลักสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design) มีลักษณะเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น (มีลิฟต์ทุกอาคาร) ห้องพักอาศัยมีขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร และภายในโครงการยังแบ่งพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย

ดังนั้นด้วยเป้าหมายของโครงการบ้านเคหะสุขเกษม ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน การออกแบบโครงการจึงคำนึงถึงสภาพการอยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน อาทิ การติดตั้งลิฟต์ทุกอาคาร, ศูนย์ดูแลสุขภาพ, พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัย ได้แก่ คลินิกอายุรกรรม ศูนย์สุขภาพ พื้นที่สันทนาการ พื้นที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ พร้อมที่จอดรถ เป็นต้น ด้วยค่าเช่าในราคาประหยัดตั้งแต่ 3,200 บาทต่อเดือน ผู้สนใจสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://rent.nha.co.th/sukkasem ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป