กฟผ.-กคช. ผนึกความร่วมมือ “รัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 64”

กฟผ. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น จากการพัฒนาโครงการ “บ้านเบอร์ 5” ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาร่วมกันตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการเคหะแห่งชาติ เป็นการดำเนินโครงการบ้านประหยัดพลังงาน “บ้านเบอร์ 5” ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กฟผ. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย “บ้านเบอร์ 5” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ กฟผ.และการเคหะแห่งชาติได้จัดทำโครงการนำร่องในปี 2561 และขยายผลต่อเนื่องถึงปี 2563 มีแบบบ้านของการเคหะแห่งชาติที่ผ่านการประเมินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 16 โครงการ 20 แบบ 3,963 หน่วย ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 4.82 ล้านหน่วย/ปี ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า 17.35 ล้านบาท/ปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,298 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงประชาชนได้อยู่อาศัยในบ้านที่ประหยัดพลังงาน ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงจากเดิมประมาณ 40-60 % หรือลดลงเฉลี่ยประมาณ 4,500 บาท/ปี/หน่วย
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กฟผ.และการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินโครงการบ้านเบอร์ 5 ต่อเนื่องทุกปี พร้อมพัฒนาแบบบ้านให้มีประสิทธิภาพและขยายจำนวนโครงการให้มากขึ้นแล้ว ยังขยายผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ( Smart and Sustainable Community for Better Well-being : SSC โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ดำเนินโครงการนำร่อง SSC ในปี 2564 ที่เคหะชุมชนบางโฉลง (นิติ 1) จังหวัดสมุทรปราการ
“วันนี้การเคหะแห่งชาติได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2564 ถือเป็นรางวัลของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติทุกคน และรางวัลนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และ กฟผ. ในการพัฒนาโครงการบ้านเบอร์ 5 บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่แล้วมีความสุข ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนกลุ่มเปราะบาง โดยเป้าหมายต่อจากนี้การเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด