ก.แรงงานร่วมยกระดับฝีมือช่าง ป้อนตลาดวงการก่อสร้างไทย

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเอกชนตามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท แซง – โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เร่งยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้อง และการก่ออิฐมวลเบา ป้อนตลาดแรงงาน 8 จังหวัด รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริม สร้างความเข้มแข็ง โดยให้เกิดการขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม


โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นการทำงานเชิงบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงาน มีงานทำ ทำงานที่มีคุณค่า และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผลิตช่างฝีมือป้อนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ โดยเฉพาะสาขาอาชีพช่างในธุรกิจก่อสร้าง เช่น ช่างปูกระเบื้อง การก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึม มีความต้องการแรงงานฝีมือกลุ่มนี้จำนวนมาก จึงได้ร่วมกับ บริษัท แซง – โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ยกระดับทักษะแรงงานให้มีทักษะความรู้ความชำนาญในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง และได้มาตรฐาน


“ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นสัญญาณบวกที่ภาคเอกชนสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจต่อมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล จึงขอให้มั่นใจว่ากระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อกลับไปสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานประกอบกิจการ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป”


ด้านนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับบริษัท แซง – โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 และถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในปี 2564 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ ในปี 2565 ทั้งสองหน่วยงานเร่งบูรณาการโดยการกำหนดจัดฝึกอบรมในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สิงห์บุรี น่าน และระยอง อบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการปูกระเบื้อง ระยะเวลาฝึก 12 ชั่วโมง และสาขาการก่ออิฐมวลเบาและทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระยะเวลาฝึก 6 ชั่วโมง


โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยช่างปูกระเบื้องที่เป็นช่างของร้านค้า กลุ่มช่างที่ต้องการฝึก และกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยใช้สถานที่ของวัด โรงเรียน หรือโรงพยาบาลที่ต้องการปูกระเบื้องและการก่ออิฐมวลเบา พื้นที่ปูกระเบื้องไม่เกิน 150 ตารางเมตร ฝึกจบมีวุฒิบัตรมอบให้ด้วย ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 8 แห่งข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4