DRT รับรางวัล Sustainability Excellence จากงาน SET Awards 2021

             นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับมอบรางวัล Sustainability Excellence: Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards 2021 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ตอกย้ำ DRT เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น