กรมโยธาฯ เชิญชวนสัมมนา เนื่องในวันผังเมืองโลก 64 Heading Text Here

กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญชวนร่วมงานสัมมนาเนื่องในวันผังเมืองโลก 2564 ในธีม RESILIENT & RECOVERY CITIES “ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก ในธีม RESILIENT & RECOVERY CITIES “ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19” ดึงผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา มาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด เปิดมุมมอง สู่การพัฒนางานผังเมืองให้ทันกับสถานการณ์เมืองปัจจุบันในยุคโควิด 19 นับเป็นครั้งแรกของงานสัมมนาผังเมืองในรูปแบบ VIRTUAL VIDEO สามารถรับชมพร้อมกัน เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ ได้ที่ https://www.worldtownplanningday.com หรือ Scan QR Code โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เป็นงานที่จัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของ “การวางผังเมือง” ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต และเป็นเวทีเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผังเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทราบ แนวทางการดำเนินงานด้านการผังเมืองที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การพัฒนาด้านการผังเมืองของประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จ การออกแบบและขับเคลื่อนงานด้านผังเมืองในสถานการณ์ที่ทั่วโลกต่างประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบอยู่ในระยะยาวต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาวะของประชาชนจึงต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่กับเมืองได้อย่างปกติ ปลอดภัย และมีความสุข ด้วยเหตุนี้งานสัมมนาในปีนี้จึงจัดขึ้นในหัวข้อ RESILIENT & RECOVERY CITIES “ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19”

ภายในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมเสนอปัญหาและแนวทางใหม่ ๆ ในการออกแบบและสร้างสรรค์เมืองเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประชาชนสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และมีความสุข ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยดำเนินการจัดสัมมนาแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้
1. Forum ปาฐกถา โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
Forum เวทีสนทนา โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1. ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เมืองพลวัต (Resilient City) 2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) 3. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีคุณชลรัศมี งาทวีสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ
2. Spotlight เวทีวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1. นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 2. ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบพัฒนาเมือง UDDC 3. ดร.อธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 4. นายอรรถพร คบคงสันติ ประธานบริษัท T.R.O.P จำกัด 5. น.พ.สมชาย พีระปกรณ์ ประธานอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 6. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา 7. นายธัชพล สุนทราจารย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Landscape Collaboration จำกัด 8. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 9. นายไพทยา บัญชากิติคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะตอม ดีไซน์ จำกัด 10. ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
3. Interview บทความวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน ครอบคลุมเนื้อหาด้าน เศรษฐกิจ , สังคม/สิ่งแวดล้อม , ผังเมือง/กายภาพ และเทคโนโลยี
4. DPT Insight การ up date ผลงานด้านการผังเมือง/พัฒนาเมืองที่สำคัญ
– ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง โดย ว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
– ผลงานของกรมฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ (GIZ) (JICA) (UN-HABITAT)
– ผลงานที่สำคัญของกรมฯ อาทิ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
– การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระดับภาค ผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาเมือง
– การดาวน์โหลดกฎหมายผังเมือง
– การตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านแอพพลิเคชั่น Landuse Plan
5. Exhibition บูธนิทรรศการ จากหน่วยด้านการพัฒนาเมือง 14 หน่วยงาน
6. WTPD Community ร่วมแสดงความคิดเห็น
งานสัมมนาสามารถรับชมพร้อมกัน เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นับเป็นครั้งแรกของงานสัมมนาผังเมืองในรูปแบบ VIRTUAL VIDEO ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://www.worldtownplanningday.com หรือ Scan QR Code โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้เกี่ยวข้องในการร่วมสร้างเมือง สามารถร่วมรับชมงานสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย