กทม. ปักหมุดนำร่อง 5 โครงการ “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต”

กทม. บูรณาการหน่วยเกี่ยวข้อง เปิดงาน “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต” เชื่อม 5 ย่านนำร่องเพื่อฟื้นฟูโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียว เผยปลายปีนี้เริ่มเห็นภาพชัด ใช้งบลงทุนต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท

(28 ต.ค.64) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต” (Regenerative Bangkok) ตามแนวคิดฟื้นเมืองเชื่อมย่านสำคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผ่าน 5 โครงการนำร่อง เพื่อฟื้นฟูโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียว โดยมี ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร และดร.กชกร วรอาคม ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมให้รายละเอียดของการพัฒนาในแต่ละย่าน พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจากพื้นที่ทั้ง 5 โครงการนำร่องร่วมในงาน ณ บริเวณสกายวอล์คช่องนนทรี แยกสาทร-นราธิวาส เขตบางรัก
 
ผู้ว่ากทม. กล่าวว่า “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต” เป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองในมิติใหม่ของกรุงเทพมหานครทั้งระบบโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการฟื้นฟูโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียว ให้เป็นตัวเชื่อมโยงย่านต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เพื่อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน นำร่องพัฒนา 5 โครงการ ได้แก่ 1. สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีเชื่อมคลองสาทร 2. โครงการปรับปรุงถนนสีลม 3. โครงการปรับปรุงถนนพระรามที่ 1   4. โครงการสวนลุมพินี 100 ปี และ 5. โครงการฟื้นฟูคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งทั้ง 5 โครงการได้เริ่มดำเนินการแล้วและจะทยอยเปิดใช้ได้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2564 นี้ เพื่อต้อนรับปีใหม่ให้กับคนกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาต่อยอดไปสู่ 5 ย่านในอนาคต คือ ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจ ย่านเมืองเก่า ย่านฝั่งธนบุรี ย่านเศรษฐกิจใหม่ และย่านพาณิชยกรรมและศูนย์การแพทย์ ซึ่งได้อยู่ในแผนโครงการนำร่องที่จะพัฒนาเป็นลำดับต่อไป
 
สำหรับโครงการแรกที่จะเริ่มเปิดใช้ได้ก่อน คือ โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ซึ่งเป็นการพัฒนาคลองในรูปแบบของสวนเลียบคลอง หรือ Linear Park  ซึ่งมีแนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ “เขียว” สื่อถึงพื้นที่สีเขียวที่จะถูกพัฒนาขึ้นตลอดแนวริมคลองทั้งสองฝั่ง “คลอง” สื่อถึงความผูกพันระหว่างกรุงเทพมหานครกับสายน้ำที่มีมาแต่โบราณ     โดยในอดีตนอกจากบรรพบุรุษจะใช้คลองเป็นปราการสำคัญในการป้องกันเมืองแล้ว ยังใช้เป็นเส้นทางสำหรับการสัญจรและการค้าขายอีกด้วย “คน” สื่อถึงการเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่ 3 เขตได้แก่ บางรัก สาทร และยานนาวา ตลอดเส้นทางที่คลองช่องนนทรีทอดตัวไหลผ่าน จากถนนสุรวงศ์ ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ถนนรัชดาภิเษก ไปจนถึงถนนพระรามที่ 3   รวมระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร และ “ความรู้” คือการวางเป้าหมายให้สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแห่งนี้ เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของประชาชน รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อน เส้นทางออกกำลังกาย อาทิ วิ่ง เดิน และปั่นจักรยาน ตลอดจนเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการสัญจรด้วยการเดินเท้า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง
 
โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี แบ่งเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ถนนสุรวงศ์ ถึงถนนสาทร ช่วงที่ 2 ถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ช่วงที่ 3  นราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ ช่วงที่ 4 ถนนจันทน์ ถึงถนนรัชดาภิเษก และช่วงที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนพระราม 3  ปัจจุบันสำนักการโยธา กทม. ได้เริ่มก่อสร้างในช่วงที่ 2 จากถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 เมตร ประกอบด้วย งานปรับปรุงทางเท้า งานก่อสร้างลานกิจกรรม งานก่อสร้างสวนสาธารณะ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง งานตอกเสาเข็มและโครงสร้างทางเดินเลียบคลอง โดยบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในคลองช่องนนทรี ซึ่งในช่วงที่ 2 นี้กำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในช่วงปลายปี 2564
 
ทั้งนี้ โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ระยะทางรวม 2 ฝั่ง 9 กิโลเมตร จะเป็น “สวนสาธารณะคลอง” แห่งแรกของไทย  กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ดีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ด้านนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า กระบวนการใช้งบประมาณมี 2 ส่วนหลักคืองบประมาณภาครัฐ คือ กทม. และงบของภาคเอกชน ตัวอย่างคือ กลุ่ม SCG ช่วยเป็นสิ่งของ เป็นต้น โครงการทั้งหมดจะผ่านการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครก่อนทั้งสิ้น

“โครงการคลองช่องนนทรีย์ได้รับงบประมาณปี 2566 จำนวน 980 ล้านบาทของทั้ง 5 ช่วง ส่วนโครงการถนนพระราม 1 จำนวน 98 ล้านบาท ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โครงการคลองผดุงกรุงเกษม งบประมาณ 90 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการสีลม งบประมาณ 59 ล้านบาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง โครงการสะพานเขียว งบประมาณ 260 ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนโครงการส่วนลุมพินีจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาสวนลุมพินี ลานจอดรถ อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณไปดำเนินการ ราว 4,000 ล้านบาท”