ว่าที่ปลัดฯมท.ลงพื้นที่ร่วมงานโคกหนองนาโมเดล อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปตรวจงานและร่วมงานโคกหนองนาโมเดล พร้อมปลูกต้นรังผึ้งเพื่อความเป็นศิริมงคล ณ วัดพระวรราชาธินัดดามาตุ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีพระภาวนามังคลาจารย์เจ้าอาวาส นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสหชัย แจ่มประสิทธิสกุล นายอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ประชาชนและข้าราชการกรมพัฒนาชุมชนให้เกียรติต้อนรับ ในการนี้นายชัยธวัฒน์ ศรีม่วง ประธานชมรมผู้ปลูกอินผาลัมร่วมบรรยายโครงการและมอบอินทผาลัมเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา