พม.-กคช.ปลื้ม!!! ผลประเมิน ITA ปี 64 ได้อันดับ 1

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ(กคช.) โชว์ผลงานเด่นปี 2564 ปลื้มผลประเมิน ITA ปี 64 ได้อันดับ 1 ของกระทรวง พม.ฯ จากการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล และออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ทั้งด้านการเงินและสังคม

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ(กคช.) ในปี 2564 ว่า นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการกคช.เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ตนมีความตั้งใจจริงที่จะมาสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสให้กับองค์กรแห่งนี้

โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนให้มี 6 ช่องทาง ตลอดจนปรับปรุงเว็บไซต์องค์กรให้มีความทันสมัย พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้กคช. มีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงาน

ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2564 กคช. ได้คะแนน ITA 97.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น 11.97 คะแนนจากปี 2563 ซึ่งได้ 85.96 คะแนน ถือเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดพม. และอันดับ 8 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมการประเมิน 51 แห่ง แล้วยังได้ระดับผลการประเมิน AA ในระดับประเทศ

“ต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกคช. หน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกฝ่ายที่ช่วยจัดทำข้อมูล (Open Data) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของกคช. และเพิ่มช่องทางในการร้องเรียน เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน”

นอกจากผลคะแนน ITA ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังได้ดำเนินการจัดประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม. มอบนโยบายให้กคช. นำอาคารเช่าที่ให้หน่วยงานเอกชนเช่าเหมากลับมาบริหารเอง เพื่อดูแลประชาชนได้ทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะทำให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดภาระค่าเช่าให้กับประชาชน รวมทั้งกคช. จะเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัย ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ผู้อยู่อาศัยมีรายได้เพิ่มขึ้น