ว.สารพัดช่างปราจีนฯ ผนึกแอร์มาเวลเปิดฝึกอบรมออนไลน์

นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.สุรชิต กุระธรรม ผู้จัดการ บริษัทไอที แอร์ แอนด์ คอม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโซล่าเซลล์ ร่วมเป็นประธานเปิดสัมมนาออนไลน์ โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ เรื่อง “การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศ” ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าอบรมรุ่นแรกนี้จำนวน 40 คนเมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

โดยโครงการดังกล่าวบริษัทมาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัดให้การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ MAVELL จำนวน 4 ชุดเพื่อใช้ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนร่วมร่างหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมยังจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรมครบทุกคนอีกด้วย