ร่วมลงนามกับ รพ.ปิยะเวท ให้บริการฉีดวัคซีนผู้ปฏิบัติงาน กคช.

กคช. ร่วมลงนามกับ รพ.ปิยะเวท ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ปฏิบัติงาน กคช. และผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ(กคช.) ในฐานะหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัย มีชุมชนที่อยู่ในความดูแลทั่วประเทศกว่า 700 แห่ง เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติจะต้องลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทำการรักษา การนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและต้องกักตัวภายในห้องพักอาศัย การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสดังกล่าว รวมทั้งการให้บริการประชาชนของสำนักงานการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ชุมชน เป็นต้น

ซึ่งจากการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความห่วงใยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานที่ต้องให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง กคช. จึงได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลปิยะเวทเข้ามาให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเงื่อนไของกรมควบคุมโรค โดยไม่มีการคิดค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน กคช. รวมถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนของกคช. อีกด้วย

ด้านนายแพทย์ วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือปิยะเวท กล่าวว่า สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลปิยะเวทได้สนับสนุนทีมงานที่จะออกหน่วยเพื่อบริการฉีดวัคซีนให้กับกคช. โดยวัคซีนที่ได้จะเป็นวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาจากองค์กรต่างๆ อาทิ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและเพื่อครอบครัวที่คุณรัก เป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป