ผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่ชูนโยบาย “FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า”

ผู้ว่ากปภ.คนใหม่ฟิต เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการพร้อมชูนโยบาย “FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า” มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คนที่ 15 เปิดเผยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ว่าพร้อมชูนโยบาย “FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า” มั่นใจนำ กปภ. สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

ทั้งนี้เชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตและให้บริการน้ำประปาในส่วนภูมิภาคของ กปภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งมั่นพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะผู้นำองค์กรจะนำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาทั้งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง การประปานครหลวง และนำความรู้จากการศึกษาดูงานด้านระบบประปาของประเทศญี่ปุ่น มาพัฒนาการผลิตและให้บริการน้ำประปาของ กปภ. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ. ตั้งแต่ระดับผู้กำกับดูแลและกำหนดนโยบาย คือ รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ กปภ. ไปจนถึงลูกค้า ตลอดจนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างรากฐานในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

“หัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรและยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ให้ไว้เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานของ กปภ. คือ “FORWARDS : ก้าวไปข้างหน้า” ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ประชาชน พนักงานและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบประปาไทยให้ทัดเทียมระดับสากล” ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวในตอนท้าย