พม.-กทม. ร่วมเดินหน้าปฏิบัติการ จาก “เปราะบาง” สู่ “เข้มเเข็ง”

พม.-กทม. ร่วมเดินหน้าปฏิบัติการ จาก “เปราะบาง” สู่ “เข้มเเข็ง” (1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา) ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับ 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน

(9 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ จาก “เปราะบาง” สู่ “เข้มเเข็ง” (1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา) ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับ 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร

โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทน 12 กระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคืบหน้าผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

โดยในวันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินหน้าปฏิบัติการ จาก “ เปราะบาง” สู่ “เข้มเเข็ง” (1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา) บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวกลุ่มเปราะบางในทุกมิติ ได้แก่ รายได้ สุขภาพ การศึกษา สภาพความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมีสมุดพกครอบครัวเป็นเครื่องมือสำคัญในการบันทึกข้อมูล และประเมินว่าแต่ละครอบครัวมีปัญหาอย่างไร เมื่อรู้สภาพปัญหาทั้งหมด ก็จะนำมาสู่การวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ให้มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอผลการขับเคลื่อนปฏิบัติการ จาก “เปราะบาง” สู่ “เข้มเเข็ง” (1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา) ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 8 หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 9/1 เขตบางกอกใหญ่ 2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนในซอยรัชฎภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) เขตราชเทวี 3. กรมกิจการผู้สูงอายุ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย 4. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) เขตบางเขน 5. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนวัดจอมสุดาราม เขตดุสิต 6. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา เขตประเวศ 7. การเคหะแห่งชาติ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนภายในซอยศรีนครินทร์ 9 เขตสวนหลวง และ 8. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนกลุ่มริมคลองกะจะ เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ชุมชน และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ ตลอดจนทุกหน่วยงานราชการ ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำให้กับกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง