ถกแก้ ”ทะเลสาปสงขลา” เสื่อมโทรม

กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมหารือกรณีปัญหาความเสื่อมโทรมของ “ทะเลสาบสงขลา” พร้อมหาแนวทางแก้ไข หวังให้สภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลากลับมาดีขึ้นดั่งเช่นในอดีต
       
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน (ชป.) เปิดเผยว่าได้เข้าร่วมประชุมหารือกรณีปัญหาความเสื่อมโทรมของ “ทะเลสาบสงขลา” และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาความเสื่อมโทรมของ “ทะเลสาบสงขลา” การดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัย และนำเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ “ทะเลสาบสงขลา” ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำในคาบสมุทรสทิงพระ

การแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการขุดขยายคลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอก จากเดิม 40 เมตร เป็น 70 เมตร ความจุเก็บกักเดิม 2 ล้าน ลบม. เพิ่มขึ้นเป็น 5.50 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็น 7.50 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนของจังหวัดพัทลุงมีการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยใช้คลองระบายน้ำลำเบ็ดทำหน้าที่ผันน้ำไม่ให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมตัวเมืองพัทลุง เป็นต้น