มอบ 5.3 ล้านช่วย “หมอปัญญา” นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

แพทยสมาคมฯ ร่วมกับบีทีเอส กรุ๊ป ฯ ไทยประกันชีวิตมอบเงิน ๕.๓ ล้านบาทแก่ครอบครัว “หมอปัญญา” แพทย์ผู้เสียสละของมหาสารคาม

“…..นายแพทย์ปัญญา เคยกล่าวไว้ว่า “ผมรักการเป็นหมอ และเป็นหมอต้องรักคนไข้นะ” เป็นคำกล่าวของนายแพทย์ปัญญา แพทย์ในดวงใจของพวกเราชาวมหาสารคาม…..”


เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต ในโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” ให้แก่ครอบครัว นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์รายแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควิด-๑๙)

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ โดยคณะกรรมการ จึงมีมติให้เสนอบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จ่ายสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มในโครงการดังกล่าวแก่ทายาทของนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท


โดยกรมธรรม์ฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนหลักจากคุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยได้มอบเงินให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ และยังมีองค์กร และผู้ร่วมบริจาคอีกมากมายหลายท่านในการซื้อกรมธรรม์ประกันคุ้มครองชีวิตให้แพทย์ที่ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ จากการทำหน้าที่ของตน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการจัดทำกรมธรรม์จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อีกด้วย


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ กล่าวว่า นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวงการแพทย์ของประเทศไทย ต่อการจากไปของนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ทั้งนี้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการเสียชีวิตของท่าน โดยนายแพทย์ปัญญาได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยและชุมชนมหาสารคามมาโดยตลอด เรารู้สึกเสียดาย อาลัยที่ชาวมหาสารคามได้สูญเสียแพทย์ผู้เสียสละทำงานให้แก่ประชาชน และยังสูญเสียชีวิตของครูแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ รักในการเป็นอาชีพแพทย์ และให้ความรู้ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนที่จบไป ได้เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม ทำให้ผู้ป่วยมีความไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนอย่างที่มีให้แก่ท่าน


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ แต่ท่านได้ทำเวชปฏิบัติสมกับเป็นแพทย์ที่ทำให้คนไข้ และประชาชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวท่าน และประกอบอาชีพแพทย์จนท่านถึงแก่ชีวิต สอดคล้องกับ “จิตวิญญาณ” ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเสียสละเพื่อสังคมโดยตลอดมา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ จึงได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ดังกล่าว ให้แก่ ครอบครัวท่าน เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละตนเอง เพื่อคนไข้ทุกคน


อนึ่ง นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ อายุ ๖๖ ปี เป็นแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังรักษาผู้ป่วยในจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่เคารพรักของชาวมหาสารคาม เป็นคุณหมอผู้เสียสละ และทุ่มเทที่สุดให้กับคนไข้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน ในพื้นที่ ห่างไกล รวมทั้งคนไข้ติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาจากการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ เนื่องมาจากการรักษาคนไข้อย่างไม่ย่อท้อ จนวันที่ท่านได้รักษาผู้ป่วยที่มาตรวจที่คลินิกเวชกรรมปัญญาการแพทย์ของท่าน นายแพทย์ปัญญา เคยกล่าวไว้ว่า “ผมรักการเป็นหมอ และเป็นหมอต้องรักคนไข้นะ” เป็นคำกล่าวของนายแพทย์ปัญญา แพทย์ในดวงใจของพวกเราชาวมหาสารคาม


ทั้งนี้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบเงินสมทบในครั้งนี้อีก 3 แสนบาทนั้นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการสูญเสียนายแพทย์ที่ดี มีใจรัก คนไข้ทุกคน และเป็นคุณหมออันเป็นที่รักของชาวมหาสารคาม มา ณ ที่นี้อีกครั้ง