“เอเอ็มอาร์เอเซีย” รุกศึกษาเคเบิลคาร์เมืองป่าตอง ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานการลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองเขียวอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวและด้านคมนาคมขนส่งเขียว ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาลเมืองป่าตอง บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด และกฎบัตรสุขภาพ สมาคมการผังเมืองไทย

ด้านนายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองเขียวอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวและด้านคมนาคม โดยรศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานการลงนามข้อตกลงร่วมมือ พร้อมด้วยน.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการคณะกรรมการกฎบัตรสุขภาพ นายกสมาคมการผังเมืองไทย และนายภูวนารถ ยกฉวี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด

วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยยึดแนวทางการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ตามเจตนารมณ์ของกฎบัตรสุขภาพและกฎบัตรเมืองอัจฉริยะ มุ่งพัฒนาให้ภูเก็ตเป็นเมืองเขียวและเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว ด้านคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน ลดการใช้พลังงานในระดับเมืองและระดับกิจการ สนับสนุนการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในการประกอบการและการเพิ่มพูนรายได้ ช่วยส่งเสริมระบบการสงวนรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติและนิเวศเมือง ส่งผลเชิงบวกต่อการยกระดับทางเศรษฐกิจ การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาจังหวัดและพื้นที่อันดามันโดยรวม

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา เอเอ็มอาร์เอเซียได้ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองสำรวจลักษณะทางกายภาพพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เน้นพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อเตรียมแผนการลงทุนเคเบิลคาร์ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น สกายวอร์กและลิฟท์แก้ว เพื่อให้เป็นจุดหมายตาดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมทัศนียภาพมุมสูงของหาดป่าตองและพื้นที่โดยรอบ ขีดแนวเส้นทางเบื้องต้นไว้แล้วพบว่าเมืองป่าตองมีพื้นที่หลายบริเวณที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้และมีศักยภาพระดับสูงในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด

โดยหลังจากการลงนามแล้ว เอเอ็มอาร์ เอเซีย จะร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองกำหนดตำแหน่งที่ตั้งและเส้นทางของเคเบิลคาร์ และสกายวอร์ก ที่ชัดเจนโดยจะนำข้อมูลที่ได้มารับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ให้ประชาชนชาวป่าตองและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นผู้เลือกตำแหน่งที่ตั้งและเส้นทางที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ สนับสนุนการประกอบการของผู้ประกอบการเดิม ไม่บดบังทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติของเมืองป่าตอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและของประเทศ คาดว่าจะลงทุนระดับหลักพันล้านบาทส่วนจะลงทุนรูปแบบไหน อย่างไรนั้นจะต้องมีการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนและนักลงทุนกันต่อไป