กทม.จุดประกายฝันคนกรุง ปั้น “คลองช่องนนทรี” เทียบชั้นระดับโลก

กทม. เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ขายฝันปั้นชื่อเสียงและโชว์ความสวยงามเทียบชั้นระดับโลก ดีเดย์ก่อนสงกรานต์ได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ เปิดทางภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมสนับสนุน เผยปัจจุบันสำนักการโยธาได้สำรวจพื้นที่ร่วมกับทีมแผนแม่บทพัฒนาเมือง และทีมออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมร่างแบบในเบื้องต้นเสร็จเรียบแล้ว ยันให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติ

(11 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารเขตสาทร เขตยานนาวา เขตบางรัก และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานช่องนนทรี (Sky Walk แยกสาทร-นราธิวาส) เขตสาทร

โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า มีนโยบายพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถระบายน้ำได้ดี มีความสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งคลองช่องนนทรีเป็นคลองที่มีศักยภาพในการพัฒนาดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตเมืองที่มีประชาชนสามารถเข้าถึงจำนวนมาก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีถนนตัดผ่านหลายสาย มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ยังพร้อมให้ความร่วมมือร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี  

ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีให้เป็นคลองต้นแบบ ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และปลอดภัย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นต้นแบบการจัดการเพื่อพัฒนาคลองต่างๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักการโยธาได้สำรวจพื้นที่ และร่วมกับทีมแผนแม่บทพัฒนาเมือง และทีมออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมร่างแบบในเบื้องต้นเสร็จเรียบแล้ว โดยมีแนวคิด การออกแบบ คือ สาธารณูปโภคสีเขียวและสีฟ้า (GREEN AND BLUE INFRA STRUCTURE) พื้นที่สาธารณะสีเขียว เชื่อมการเดินและลดปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในเมือง สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงจากย่านธุรกิจและชุมชนโดยรอบ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสัญจรอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE MOBILITY)  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และออกกำลังกาย (ACTIVE LEARNING SPACE) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมือง

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ มีพื้นที่โครงการเริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์จนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา โดยโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสุรวงศ์ – ถนนสีลม 2. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสาทร – ถนนจันทน์ 3. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนจันทร์ – ถนนรัชดาภิเษก และ 4. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนรัชดาภิเษก – ถนนพระราม 3

สำหรับไฮไลต์ในวันนี้นอกจากการเปิดตัวโครงการแล้ว ยังมีกิจกรรมการเสวนาเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการ อาทิ ผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียงคลองช่องนนทรี ประชาชนในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร่วมเสวนา ภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาข้อมูลแล้ว จะได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และเร่งดำเนินการโครงการต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 64
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า การเพิ่มขึ้นของประชาการและการเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้การขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นทำให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารขนาดใหญ่มากขึ้น แต่พื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียวในเมืองกลับลดลงทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ ปัญหาน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองจึงเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่นำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในระยะยาว ควบคู่ไปกับมาตรการการเสริมด้านอื่นๆ อาทิ การวางแนวทางการพัฒนากายภาพของพื้นที่ริมคลองสำคัญในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง ริมถนนสายหลัก และสวนสาธารณะ ให้มีความเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเกิดประโยชน์ทั้งต่อประชาชนและด้านระบบนิเวศ สร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ดีบนพื้นที่ฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่

“เสวนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวคิด เป้าหมาย แผนการดำเนินโครงการฯ ที่ได้ร่วมกันคิดไว้ พร้อมทั้งรับฟังทุกความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน โดยประชาชนทั่วไปสามารถเขียนข้อความเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นติดลงบอร์ดนิทรรศการภายในงาน (Sky Walk แยกสาทร-นราธิวาส) ซึ่งจะติดตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 1 เดือน รวมทั้งขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ห้างร้านในพื้นที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง เพื่อลูกหลานของท่าน เพื่อคนที่ท่านรัก และเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป”

ทั้งนี้ถนนนราธิวาสราชนครินทร์เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญซึ่งตัดผ่านหลายเขตในพื้นที่เมือง ได้แก่ เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา เริ่มจากถนนสุรวงศ์ในพื้นที่แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก มุ่งตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เลียบคลองช่องนนทรี ตัดกับถนนสีลมเข้าพื้นที่เขตบางรัก ตัดกับถนนสาทรเข้าพื้นที่เขตสาทร และเข้าสู่เขตยานนาวา โดยไปบรรจบกับถนนพระรามที่ 3 ที่แยกพระรามที่ 3 – นราธิวาส (ช่องนนทรี) โดยถนนนราธิวาสตัดขึ้นตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนนเลียบคลองช่องนนทรี ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ มาเป็นชื่อถนนอย่างเป็นทางการว่า ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อปี พ.ศ. 2539

นอกจากจะเป็นถนนสายหลักในการสัญจรของประชาชนในเขตเมืองแล้ว ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อของชุมชนต่างๆ ย่านเศรษฐกิจการค้า และสถาบันการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเส้นทางออกกำลังกาย อาทิ วิ่ง เดินและปั่นจักรยาน รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนด้วย