เชื่อมบางกะปิ-ลำสาลี ผุดพื้นที่กรีนพาร์ค”เมืองอัจฉริยะ”

พื้นที่กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกในปัจจุบันเริ่มเห็นความคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากรัฐบาลได้อนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เดินหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีเหลือง และสายสีน้ำตาล เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ล่าสุดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GSEDA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับกทม. ยังดึงผู้ประกอบการห้าง “น้อมจิตต์-ตะวันนา-เดอะมอลล์” ปั้นโซนบางกะปิ-ลำสาลีให้เป็นพื้นที่อัจฉริยะ พร้อมเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอีกหลายจุด นอกจากนั้นสำนักการโยธากทม.ยังดึง 3 กลุ่มที่ปรึกษาชั้นนำคือ กลุ่มปัญญาคอนซัลท์ – กลุ่มโชติจินดามูเซล -และ Ixora Design ซึ่งจัดว่าเป็นบริษัทภูมิสถาปัตยกรรมแนวหน้าของไทย ร่วมวางแนวคิดผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดสร้างสกายวอร์คเชื่อมการเดินทาง และออกแบบสร้างสวนลอยฟ้า “สกายพาร์ค” เป็นแลนด์มาร์คใหม่ โดยกทม.ทุ่มงบประมาณ 900 ล้านบาทซึ่งจะเร่งตอกเข็มปี 2564-65 นี้

ความคืบหน้าโครงการดังกล่าวผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GSEDA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “กลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาย่านบางกะปิและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างความร่วมมือและโอกาสในการร่วมลงทุนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับกรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน เพื่อสร้างกลไกเครือข่ายพัฒนาย่านบางกะปิ บนพื้นฐานของข้อมูลประวัติศาสตร์ คุณลักษณะปัจจุบัน โอกาสและแนวโน้มอนาคต โดยสร้างเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงสถิติของย่านบางกะปิ และเพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่ในระดับย่านและการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างรัฐบาล โดยกรุงเทพมหานคร เอกชน นักวิชาการและประชาชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มี 4 ภาคีเข้าร่วมยกระดับการเดินทางสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ย่านบางกะปิและนิด้าที่ประชาชนในพื้นที่ร่วมคิด ออกแบบและวางแผนเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงต่อไป

ล่าสุดร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธากทม. ดึงผู้ประกอบการห้าง “น้อมจิตต์-ตะวันนา-เดอะมอลล์” ปั้นโซนพื้นที่แฮ็ปปี้แลนด์ -บางกะปิ-ลำสาลีให้เป็นพื้นที่อัจฉริยะ ต่อยอดจากปัจจุบันลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินมีครบทั้งการศึกษา พื้นที่เชิงพาณิชย์ ศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางเรือคลองแสนแสบ ทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีส้ม สายสีน้ำตาล ที่จะผ่านพื้นที่บางกะปิ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565-2566 และรถเมล์โดยสารสายต่างๆ

“สำหรับกลุ่มน้อมจิตต์ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง แตกต่างจากกลุ่มตะวันนาจะมีสะพานทางลงเชื่อมได้กับพื้นที่โครงการ ส่วนเดอะมอลล์จะเชื่อมโดยตรงหลังจากนั้นกลุ่มน้อมจิตต์จะเชื่อมจากเดอะมอลล์อีกทอดหนึ่ง อาจมีผู้ประกอบการบางรายสนใจลงทุนจัดรถบัสรับ-ส่งจากจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก แต่ทั้งหมดจะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่นี้ พัฒนาบางกะปิให้ลงตัวแล้วไปพัฒนาโซนลำสาลีต่อเนื่องกันซึ่งอยู่ระหว่างการทาบทามภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้เข้ามาร่วมมือกัน”

ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ กล่าวอีกว่า คำว่า “สมาร์ทซิตี้” หมายถึงเมืองที่มีความน่าอยู่ ทันสมัย มีความยั่งยืน แต่ต้องเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนเจ้าของพื้นที่ ชุมชน ร่วมกับผู้บริหารเมือง นักวิชาการในพื้นที่ ตลอดจนภาคธุรกิจในพื้นที่ ร่วมกันออกแบบ เสนอแนะการพัฒนาเมืองเพื่อเสนอผู้มีหน้าที่นำไปปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

“แนวคิดเกิดจากความต้องการว่าจะทำให้บางกะปิน่าอยู่ได้อย่างไร ซึ่งการระดมความเห็นต่อแบบการพัฒนาเริ่มมากว่า 1 ปีแล้วจากหลายฝ่ายที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้บางกะปิทันสมัย น่าอยู่ อย่างยั่งยืนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ สังคมและภาครัฐควบคู่กันไป เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระบบคมนาคม ล้อ ราง เรือ ซึ่งพื้นที่ศึกษา 4 ตร.กม. พบว่ามีการใช้งานอย่างผสมผสานทั้งที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ตลาด ย่านพาณิชย์ จึงเป็นหลักของการพัฒนาเมืองที่กระชับ เหมาะที่จะสร้างสมดุลทางสังคมและเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ประการสำคัญที่สุดก่อให้เกิดการลงทุนร่วมกัน”