กรมโยธาฯจัดงานวันผังเมืองโลก’63

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาเนื่องในวันผังเมืองโลก 2563 ในธีม WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New Paradigm of Thailand City Planning “คิดใหม่ ให้เมือง”

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก ในธีม WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New Paradigm of Thailand City Planning “คิดใหม่ ให้เมือง” ดึงผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดมุมมอง สู่การพัฒนางานผังเมืองให้ทันกับสถานการณ์เมืองปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยงานสัมมนาจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เป็นงานที่จัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผังเมือง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของงานผังเมือง และทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการผังเมืองที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและท้องถิ่นในการจัดทำผังกายภาพของตนเองตามหลักวิชาการผังเมือง ซึ่งจะส่งผลให้การผังเมืองและการพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทั่วโลกประสบปัญหาการรับมือกับโรคระบาด แทบทุกประเทศเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อมุ่งหาแนวทางใหม่ ๆ ทั้งด้านนโยบายและด้านกายภาพในการวางผังและออกแบบเมือง ด้วยเหตุนี้งานสัมมนาในปีนี้จึงจัดขึ้นในหัวข้อ WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New Paradigm of Thailand City Planning “คิดใหม่ ให้เมือง”

“การวางผังเมือง เป็นกลไกหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันด้วยบริบททางสังคม ผู้คน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานผังเมืองจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับปัจจัยแวดล้อมใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ โดยเฉพาะแนวโน้มการเป็น เมืองสุขภาวะที่ดี (WELLNESS CITY) หลังการตื่นตัวหลังวิกฤติโควิด-19 ที่ต้องการส่งเสริมให้คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ รองรับ New Normal”

ภายในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมเสนอปัญหาและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC), รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, นางสาวกชกร วรอาคม นักภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งบริษัท Landprocess และ นายรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ผู้ก่อตั้ง OPENBOX ARCHITECTS

งานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นี้ ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา โดยเปิดโอกาสให้นักผังเมือง วิศวกร นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้เกี่ยวข้องในการร่วมสร้างเมือง สามารถร่วมฟังการสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย