ทาวน์เฮ้าส์มาแรง เปิดใหม่แซงอาคารชุด

AREA เผยภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดือนกันยายน 2563 หดตัวเล็กน้อย จำนวนหน่วยลดลง 36% มูลค่าโครงการลดลง 24%

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่าจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนกันยายนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 32 โครงการ ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 4 โครงการ อีกทั้งจำนวนหน่วยขายและมูลค่าโครงการก็ลดลงตาม ซึ่งลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้ง 32 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 6,537 หน่วย มีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 28,148 ล้านบาท

จำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ในเดือนกันยายน 2563 มีทั้งหมด 6,537 หน่วย ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 3,728 หน่วย (เดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวน 10,625 หน่วย) หรือลดลงประมาณ 36% เนื่องจากผู้ประกอบการได้ทยอยเปิดตัวไปจำนวนหนึ่งแล้วในเดือนที่ผ่านมา

ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนดังกล่าวกลับมาเป็นทาวน์เฮ้าส์แทนที่อาคารชุดอีกครั้ง โดยทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยเปิดขาย 2,791 หน่วย (42.7%) รองลงมา คือ อาคารชุด 1,385 หน่วย (21.2%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 1,254 หน่วย (19.2%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยขายของที่อยู่อาศัยหลัก ซึ่งได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดกับเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าจำนวนหน่วยขายของที่อยู่อาศัยทุกประเภทลดลง โดยอาคารชุดลดลงจำนวน 3,236 หน่วย (-70%) ทาวน์เฮ้าส์มีจำนวนหน่วยขายลดลง 689 หน่วย (-20%) และบ้านเดี่ยวมีจำนวนหน่วยขายลดลง 153 หน่วย (-13%)

มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนกันยายน 2563 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 28,148 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 9,105 ล้านบาท (เดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 37,253 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ 24% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะมีระดับราคาปานกลางเป็นสำคัญ

ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คือบ้านเดี่ยว 9,459 ล้านบาท (33.6%) รองลงมา คือ ทาวน์เฮ้าส์ 8,426 ล้านบาท (29.9%) ส่วนอันดับ 3 คือ อาคารชุด 3,570 ล้านบาท (12.7%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นอาคารชุดจะเน้นที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท บ้านเดี่ยวจะเน้นที่ราคา 6-10 ล้านบาท ส่วนทาวน์เฮ้าส์จะเน้นที่ราคา 2-3 ล้านบาท

ในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจำนวน 2 โครงการ ส่วนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) มีจำนวน 22 โครงการ เช่น ถนนสายไหม ถนนวัชรพล ถนนรามอินทรา ถนนศรีนครินทร์ ถนนบางนา-ตราด ถนน ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนเพชรเกษม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 8 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกล้แหล่งงานและสถาบันการศึกษาในบริเวณนั้น เช่น ย่านบางบัวทอง เและคลองหลวง เป็นต้น