MQDC มอบกล้าไม้ กทม. 3 แสนต้น “สร้างป่าสร้างชีวิต”

จากการที่ THE FORESTIAS by MQDC ได้จัดโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเพิ่มทักษะอาชีพเพาะกล้าไม้ สร้างรายได้ให้ชุมชน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยด้วยอีกทางโดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 90 วัน
 
ปัจจุบันโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ ได้ดำเนินงานมาจนครบวงจร โดยได้มอบกล้าไม้ให้ชุมชนนำไปดูแลทั้งสิ้น 604 ครัวเรือนจากเป้าหมาย 1,000 ครัวเรือน รวมกล้าไม้จำนวน 724,800 ต้นจากเป้าหมาย 1 ล้านต้น และอยู่ระหว่างการคัดสรรและอบรมชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องจนครบเป้าหมาย โดยกล้าไม้ล็อตแรกจากพื้นที่นำร่องของโครงการคือ ชุมชนวัดทุ่งเหียง และ ชุมชนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี ได้เจริญเติบโตครบระยะเวลามีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเติบโตให้ร่มเงาต่อไป

ทางโครงการได้นำกล้าไม้มามอบให้ทางกรุงเทพมหานครจำนวน 3 แสนต้น สำหรับให้กรุงเทพมหานคร นำไปใช้สร้างพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะ สนับสนุนโครงการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชาวกทม.  
ดังที่ทราบกันว่า กรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศผ่านโครงการ ‘กรุงเทพมหานครเมืองสีเขียว’ ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้อีก 750 ไร่ เพื่อให้ประชาชนได้รับอากาศที่มีคุณภาพมากขึ้น ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เสนอว่าประชากรหนึ่งคนควรมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 10 ตรม. จึงมีการสำรวจพื้นที่ว่างเปล่าที่รกร้างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาให้เป็นสวนหย่อม สวนสาธารณะ หรือส่วนป่า
 
พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณ MQDC ที่จัดทำโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ ช่วยบรรเทาปัญหาให้ประชาชนในช่วงโควิด และได้มอบกล้าไม้จำนวน 3 แสนต้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท กทม.จะนำไปปลูกในสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแล ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม รวม 8,557 แห่ง พื้นที่ประมาณ 25,037 ไร่ 3 งาน 25.74 ตารางวาหรือ 40,060,502.96 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเท่ากับ 7.05 ตร.ม./คน โดยสวนสาธารณะและสวนหย่อมขนาดเล็กอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จำนวน 40 แห่งอยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม
 
ในอนาคตกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำหรือต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 750 ไร่ ซึ่งจะต้องใช้ต้นไม้จำนวนมาก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามเป้าหมาย จึงอยากให้ประชาชนทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปลูกต้นไม้ ให้กทม.เป็นเมืองในสวนและมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน
 
นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส โครงการ The Forestias by MQDC บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ผู้พัฒนาโครงการเมืองคู่ป่า เดอะฟอเรสเทียส์ ผู้ริเริ่มโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ กล่าวว่า โครงการ ‘Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต’ ยังคงดำเนินต่อไปจนครบ 1 พันครัวเรือน และมีกล้าไม้ 1 ล้านต้น    ที่จะมอบให้กับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการสร้างพื้นที่สีเขียว และบางส่วนของกล้าไม้จะนำไปใช้กับโครงการที่อยู่อาศัยของทาง MQDC โดยมีงบประมาณโครงการรวม 25 ล้านบาท