มทร.ธัญบุรีจับมือแอร์เอเชีย เสริมวิชาชีพบริการการบิน

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จับมือ แอร์เอเชีย จัดโครงการ “Fly with LA by RMUTT” เสริมประสบการณ์วิชาชีพนศ.สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบินเพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบิน เป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ นักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นอกจากเรียนรู้ทฤษฎีในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษายังได้รับการเสริมความรู้ด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอร์ และมทร.ธัญบุรี ยังมีความร่วมมือกับสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นสายการบินที่ได้รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกในการช่วยเสริมสมรรถนะที่จำเป็นต่างๆ ในสายงานการบริการการบิน

“โดยได้ผนึกกำลังกันจัดโครงการ “Fly with LA by RMUTT” เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบินให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 กว่า 60 คน เพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาในการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของงานภาคพื้นและบนเครื่องบิน ภายใต้การดูแลของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากแอร์เอเชียที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์สูง ซึ่งวิทยากรได้สร้างทัศนคติที่ดี ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนดูแลการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง ทำให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะ และมีแรงบันดาลใจอย่างมากในการประกอบอาชีพในอนาคต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า การนำนักศึกษามาเสริมประสบการณ์แบบมืออาชีพในครั้งนี้ ได้ใช้วิทยากรที่มีประสบการณ์ในสายอาชีพการบริการการบินมาให้ความรู้ และนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงบนเครื่องบิน ถือเป็นการเตรียมศักยภาพและความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายของการประกอบอาชีพในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจสภาพและบรรยากาศการทำงาน สังคมและวัฒนธรรมจากสถานประกอบการจริง รวมทั้งบ่มเพาะความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานต่อไป”