รฟม. ส่งเสริมการเรียนรู้ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ เข้าเยี่ยมชมและโดยสารรถไฟฟ้า

          วันนี้ (23 กันยายน 2563) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 114 คน จากโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ เข้าเยี่ยมชมและโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีบางรักใหญ่ ไปยังสถานีสนามไชย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพี่ทันใจพาน้องนั่งรถไฟฟ้า ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการโดยสารรถไฟฟ้า ส่งเสริมการเรียนรู้และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและ รฟม.

___________________________
กองประชาสัมพันธ์
สำนักสื่อสารองค์กร รฟม.
โทร. 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th