SCG ฉีกแนวธุรกิจงานอาคารยุคใหม่

SCG Living Solution Business เปิดตัว 2 โมเดลธุรกิจใหม่ SCG Building & Living Care Consulting ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ และ Smart Building Solution ธุรกิจผู้ให้บริการโซลูชั่นงานระบบวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร ยกระดับสิ่งปลูกสร้างให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ใช้งาน

SCG Living Solution Business เดินหน้าบริหารและพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อยกระดับการให้บริการ และส่งมอบโซลูชั่น เกี่ยวกับ ‘Living’ หรือการใช้ชีวิตทั้งผู้อยู่อาศัย อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างเป็น Eco-system จึงได้ต่อยอดแนวคิดเปิดตัว 2 โมเดลธุรกิจใหม่ ได้แก่ SCG Building & Living Care Consulting ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ และSmart Building Solution ธุรกิจผู้ให้บริการโซลูชั่นงานระบบวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้คำแนะนำพร้อมด้วยโซลูชั่นเพื่อปรับปรุงและตอบโจทย์คุณภาพการอยู่อาศัยภายในอาคารที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ความปลอดภัย ทั้งยังประหยัดพลังงาน สำหรับอาคารเก่าและสร้างใหม่ ซึ่งถือเป็นการยกระดับสิ่งปลูกสร้างให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ทั้งยังเสริมด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป พบว่าเกิดการเร่งในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ก้าวเข้าสู่ Digital Transformation เร็วมากขึ้น และที่เห็นได้ชัด คือการตื่นตัวกับกระแส Health and Wellness โดยคนส่วนใหญ่ได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สินค้าและบริการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยเติบโตขึ้นหลายเท่าตัว ยังรวมไปถึงบทบาทของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่นอกจากให้ความสำคัญต่อการออกแบบอาคารแล้ว ยังคำนึงถึงอาคารที่ให้สุขอนามัยที่ดี ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแล “คน” ในพื้นที่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน พื้นที่พาณิชย์หรือที่อยู่อาศัย จะถูกให้ความสำคัญมากขึ้นควบคู่กับเรื่องความยั่งยืนซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จุดเปลี่ยนสำคัญของรูปแบบการออกแบบและพัฒนาโครงการทั่วโลก จะคำนึงถึงสุขภาวะ (Well-being) เพื่อให้คนใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้อย่างแข็งแรงและมีความสุข

จึงได้ริเริ่ม 2 ธุรกิจ โดยพัฒนาแนวคิดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและรับรองมาตรฐานอาคารด้วยประสบการณ์ทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมพัฒนาสินค้า/บริการ และโซลูชั่น เกี่ยวกับ ‘Living’ หรือการใช้ชีวิต ซึ่งได้นำมาต่อยอดธุรกิจเพื่อตอบโจทย์อาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งเก่าและสร้างใหม่ ให้กับผู้ใช้งาน ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างธุรกิจ (B2B) อาทิ อาคารสำนักงานให้เช่า, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, โครงการเวลเนสลีฟวิ่งและเฮลท์แคร์, โครงการบ้านจัดสรร และ มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ด้านธุรกิจ SCG Building & Living Care Consulting เป็นธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง ไปสู่อาคารที่ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในขั้นตอนการก่อสร้างและการใช้งาน รวมไปถึงอาคารที่มีการคำนึงถึงการมีสุขภาวะที่ดี แข็งแรง ส่งผลถึงคนที่อยู่อาศัยในอาคารและชุมชนโดยรอบ และเหมาะสมกับการอยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเป็นกลุ่มประชากรหลักของประเทศ ด้วยบริการให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ 1) บริการให้คำปรึกษาเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ตามมาตรฐาน LEED DGNB และTREES 2) บริการให้คำปรึกษาเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี (Well-Being Building) ตามมาตรฐานfitwel และ WELL 3) บริการให้คำปรึกษาเพื่อทำอาคารประหยัดพลังงาน ที่มีการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Energy Management Service) 4) บริการออกแบบและปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย (Universal Design)

ด้านธุรกิจ Smart Building Solution เป็นธุรกิจผู้ให้บริการโซลูชั่นงานระบบวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร รูปแบบ System Integrator ส่งมอบโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีตามที่เจ้าของอาคารต้องการ และเชื่อมต่อการทำงานต่าง ๆ ตั้งแต่การให้บริการออกแบบติดตั้งเทคโนโลยีในหมวดพลังงานในอาคาร ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่ออาคารอัจฉริยะ(Smart Building) ด้วยอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) โดยเฉพาะเทคโนโลยีในส่วนของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning)

โดยมีโซลูชั่นที่ให้บริการดังนี้ 1) Energy WELL Series ระบบที่ช่วยลดพลังงานในการปรับอากาศและปรับปรุงสภาพอากาศในเวลาเดียวกัน ด้วยวิธีการดักจับก๊าซ CO2 และ indoor pollutant มากกว่า 30 ชนิด หมุนเวียนให้อากาศสะอาดเทียบเท่าหรือดีกว่าอากาศภายนอก ซึ่งถือเป็น Game Changer ของวงการ HVAC ที่ได้รางวัล ASHRAE Innovation award product of the year ในปี 2019 2) Energy CARE Series การใช้เทคโนโลยี Digital และ IoT แบบไร้สาย มาช่วยควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 3) INTELL Series การใช้เทคโนโลยี Sensor และ IoT แบบไร้สายกำลังส่งสูง รับส่งสัญญาณ Wireless sensors ในรูปแบบ Real-time เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ บริหารอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) HYGIENE Series การปรับปรุงและยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคารให้สะอาดจากเชื้อโรค โดยการใช้เทคโนโลยี Bi-polar Ionization System เข้ามาจัดการคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพ ลดเชื้อโรคในอากาศ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย หรือฝุ่น PM 2.5 เพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้งานภายในอาคาร

สำหรับผลงานที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจลูกค้า โดย SCG Building & Living Care Consulting คือการให้คำปรึกษาด้านอาคารเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน fitwel อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเอสซีจีได้นำมาบุกเบิกในประเทศไทยและยังทำหน้าที่ในฐานะ Asia’s Advisory Council เป็นรายแรกในไทย โดยได้ผลักดันตลาดหลักทรัพย์ฯ จนสามารถได้รับรองมาตรฐาน fitwel V2.1 ระดับ 3 ดาว หมวด Single-Tenant Building และรางวัล Best in Building Health 2020 จาก Center for Active Design (CfAD) ซึ่งเป็นผู้ออกมาตรฐาน fitwel อีกด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานรวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้อาคาร โดยการปรับปรุงให้อาคารมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน ซึ่ง fitwel คือคำตอบของการบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็น Well – being ให้ผู้ใช้อาคาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมที่ปรึกษา SCG Building & Living Care Consulting ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ จนทำให้เราประสบความสำเร็จได้รับรางวัล fitwel ระดับ 3 ดาว ตามที่คาดหวังไว้ในระดับสูงสุด” นายธาดา เพ็ญชีพ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ด้านธุรกิจ Smart Building Solution ได้ให้บริการติดตั้งระบบ Energy CARE series ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการอัพเกรดอาคารเพื่อบริหารห้องเรียน และพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในห้องเรียนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการควบคุมผ่านระบบออนไลน์ “ทางคณะฯ ทราบว่าระบบปรับอากาศและการระบายอากาศมักมีสัดส่วนการใช้พลังงานและปลดปล่อยคาร์บอนมากที่สุดในอาคาร โซลูชั่นระบบ Energy CARE Series ที่นำมาใช้ ทำให้เราเห็นถึง loss ที่เกิดขึ้นในตึก โดยเฉพาะHuman loss หรือ loss จากการใช้งานซึ่งสูงมาก ๆ มากถึง 45% หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลง 20 บาทต่อการใช้ห้องเรียน 1 ชั่วโมง ไม่ว่าจะติดตั้งแอร์ที่ประหยัดไฟดีมากแค่ไหน ถ้า Control เรื่อง Human loss ไม่ได้ก็ถือว่าการใช้งานนั้นยังไม่ดีพอ แต่โซลูชั่นนี้สามารถช่วยกำจัดที่ไม่จำเป็นออกไป ช่วยลดค่าไฟให้กับคณะฯ และลดภาระการทำงาน อีกทั้งช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลอาคารทำงานได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งทำให้เราเป็นต้นแบบของ Smart Faculty ที่เตรียมพร้อมและผลักดันคณะฯ สู่โลกแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องขอบคุณทาง SCG ที่ได้นำเทคโนโลยีระบบนี้เข้ามาตอบโจทย์ความยั่งยืนของทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ในฐานะของผู้ให้บริการ ทั้งธุรกิจ SCG Building & Living Care Consulting และ Smart Building Solution เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับทุก Stakeholder ทั้งเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ใช้อาคารและสังคมโดยรอบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารและสิ่งก่อสร้างในระยะยาว” นายวชิระชัย กล่าวทิ้งท้าย