บูรณาการร่วมพม.-กคช. พัฒนาที่อยู่อาศัยเขตอุตสาหกรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรี (ศรีราชา)

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม ในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) และพื้นที่เขตอุตสาหกรรมได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ภาคครัวเรือนและบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน กระทรวงแรงงานที่มีภารกิจในการดูแลสวัสดิการของประชาชนผู้ใช้แรงงาน จึงประสานไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอความร่วมมือให้จัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ใช้แรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวบรวมข้อมูลและรายงานผลของผู้ใช้แรงงานที่เข้าร่วมโครงการของการเคหะแห่งชาติในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวต่อยอดความร่วมมือเรื่องที่อยู่อาศัยในพื้นที่อื่นของการเคหะแห่งชาติต่อไป

ด้านนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีภารกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้วกว่า 7 แสนหน่วย เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมวพม. ได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเพื่อจัดหาที่พักอาศัยบ้านราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) และพื้นที่เขตอุตสาหกรรมได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ 1. เช่าเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน 2. เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ในปีแรก และ 3. Shock Price ราคาขายเริ่มต้น 3.9 แสนบาท

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม จำนวน 11 โครงการ รวม 686 หน่วย โครงการที่อยู่อาศัยพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสระบุรี จำนวน 11 โครงการ 330 หน่วย

ทั้งนี้ในตอนท้ายได้มีการมอบกุญแจให้กับตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการบ้านเช่าราคาพิเศษในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรี (ศรีราชา) ซึ่งจัดสร้างเป็นอาคารชุด 3 ชั้น จำนวน 122 หน่วย ตั้งอยู่ถนนเก้ากิโล ซอย 31 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี