กรมโยธามอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ที่พังงา

กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่จังหวัดพังงา พัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชนตาม “โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาที่ดินในชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบ

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) และนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง มีนโยบายในการพัฒนาและแก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา โดยได้ดำเนิน “โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาที่ดินในชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบ โดยการนำแปลงที่ดินหลาย ๆ แปลง มารวมกันเพื่อจัดรูปที่ดินและออกโฉนดใหม่ ซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของเจ้าของเดิม แต่จะได้แปลงที่ดินรูปทรงสวยงาม เหมาะแก่การพัฒนา ติดถนนทุกแปลง พร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้รับมาตรฐานครบถ้วนและเพียงพอ ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินหลายเท่าจากราคาที่ดินเดิม และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินและหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนโคกกลอย และพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ซึ่งบางส่วนเป็นที่ดินตาบอด รวมถึงมีระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมสาย ค3 เชื่อมต่อสาย ข9 ของกรมทางหลวงชนบท โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้อยู่ในแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณที่ 5 ในเขตผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) พื้นที่โครงการประมาณ 293 ไร่ หลังโครงการมีจัดแปลงที่ดิน จำนวน 38 แปลง เจ้าของที่ดิน 12 ราย

“กรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการในปี 2562 – 2564 จำนวน 66.690 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม งานสาธารณูปโภค และระบบระบายน้ำ โดยมีการก่อสร้างถนนสายหลัก ข 5 ขนาดเขตทางกว้าง 22 เมตร ยาว 1,033 เมตร ถนนสายรอง (9m1,9m2 และ9m3) ยาว 595 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์ 19 ไร่ และพื้นที่จัดหาประโยชน์ 3 แปลง จำนวน 6 ไร่ ทั้งนี้ กรมฯ คาดหวังว่าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัวจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อเจ้าของที่ดินและต่อประชาชนในพื้นที่”