กคช. ร่วม MOU กับ AIT ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย

กคช. ร่วม MOU กับ AIT ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาคารและเคหะสถาน” โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ Dr. Eden Yi-Teng Woon อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม RBB Auditorium, AIT Conference Center