ร่วมมือสร้างงานวิจัยด้านวิศวกรรม

ดร. พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “PPS” ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ และรักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้      ต่อยอดงานวิจัยทางวิศวกรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศในอนาคต ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง