นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2

วันนี้ ( 6 สิงหาคม 2563 ) เวลา 9.30 น. นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเลย โดยมี นางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและระบบเมือง ความต้องการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน ณ ห้องภูมั่งคั่ง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย