บอร์ดกคช. แนะปรับภูมิทัศน์เคหะทุ่งสองห้องรับรถไฟฟ้าสายสีแดง

บอร์ดการเคหะแห่งชาติสำรวจพื้นที่โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง หลังอาคารใช้งานมานานกว่า 40 ปีแนะนำปรับภูมิทัศน์ ทางเดิน และระบบอาคารให้เอื้อกับการอยู่อาศัยของคนทุกวัย

ผศ.ดร. อำนาจ จำรัสจรุงผล กรรมการการเคหะแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง พร้อมด้วย นายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา กรรมการการเคหะแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเพื่อสำรวจโครงสร้างอาคาร สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาคาร โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลโครงการฯ ณ โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมืองได้ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเพื่อสำรวจตัวอาคารที่ใช้งานมานานกว่า 40 ปี รวมถึงพื้นที่โดยรอบ พบว่า โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเป็นชุมชนที่ดี น่าอยู่อาศัย แต่ตัวอาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรมทั้งระบบไฟฟ้า ประปา และถนน รวมทั้งการบริหารจัดการขยะ ควรปรับปรุงเพื่อให้ชุมชนมีความน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงด้านกายภาพ ทั้งพื้นผิวถนน การมีพื้นที่รองรับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ ดังนั้นการออกแบบต้องคำนึงถึงอารยสถาปัตย์ หัวใจหลักของการออกแบบเพื่อทุกคน หรือ Universal Design คือ เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทัน และยั่งยืน รวมทั้งเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมันสำหรับร้านค้า ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นอกจากนี้บริเวณรอบโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องมีการพัฒนาพื้นที่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกิดการขยายตัวของเมืองออกจากศูนย์กลางเมือง ผนวกกับนโยบายของภาครัฐที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งมวลชน มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) และที่ตั้งสถานีอยู่หน้าโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ซึ่งถ้าสามารถทำจุดเชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับรถไฟฟ้าก็จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนมากยิ่งขึ้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ 2525 โดยมีอัตราค่าเช่าในราคาที่เหมาะสม จัดสร้างบนพื้นที่ขนาด 29.82 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ลักษณะอาคารเป็นแฟลตสูง 5 ชั้นใต้ถุนโล่ง จำนวน 9 อาคาร รวม 1,369 หน่วย ซึ่งปัจจุบันโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องมีการอยู่อาศัยมาแล้วกว่า 40 ปี ประกอบกับเมื่อปี พ.ศ. 2554 เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ทำให้โครงสร้างอาคารได้รับความเสียหาย และพื้นที่โครงการมีระดับต่ำกว่าถนนประมาณ 80 เซนติเมตร ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

“การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทและภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง โดยจะเร่งดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพและภูมิทัศน์ภายในโครงการฯ ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยตามคำแนะนำของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง อาทิ การปรับพื้นผิวถนน การตัดต้นไม้ใหญ่ในโครงการฯ การดูแลรักษากล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ระบบอาคารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งการติดตั้งตู้เอทีเอ็มเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน เป็นต้น